Mas Tort

Vist: 3870

El mas Tort es troba situat a l'oest de Riudarenes, seguint un camí a ma esquerra després de travessar la riera de Riudarenes. Es disposen de referències del mas des del segle XIV.

(Coordenades: N 41º 49.373' / E 2º 41.464')

La casa va sofrir una important ampliació al segle XVIII, tal i com consten en la inscripció de la llinda de la porta d'entrada (1762) i a la biga del sostre de la planta superior (1764). Segurament amb aquesta ampliació es va capgirar l'orientació de la casa, ja que es constata una estructura més antiga a la part sud-oest, protegida per un pati emmurallat. En aquesta part, en la que seria l'antiga entrada principal, s'hi localitza una sitja de les utilitzades per emmagatzemar el gra , al costat de la qual hi ha la cuina amb una llar i un antic forn.

Documentació:

Arxiu Diocesà de Girona, G-31 f 4 rv

Havent Berenguer Porcell, de Riudarenes,(Mas Porcell) fet cessió dels seus béns davant l'oficial per pagar els seus creditors, se li dona com a curador dels béns Joan Tort, del mateix lloc, 13 juny 1354.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.11r

1354, novembre, 22

Capbrevació d'una peça de terra de cabuda 3 saions situada al capdavall del mas Tort feta per Guillem Tort de la parròquia de Riudarenes a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta. També reconeix altres peces de terra.

Escrivà: Guillem de Llobet.

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès i Pere Trijueque
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

Mas Tort (Riudarenes) Mas Tort (Riudarenes)
Mas Tort (Riudarenes)

Mas Tort (Riudarenes)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )