Mas Vilà

Vist: 3666

Sobre el Mas Vilà de Riudarenes es troba la següent documentació:

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 991. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 307.

1365, març, 5. Hostalric

Establiment fet per Ramon de Cassà, senyor de la casa forta de la Roqueta a la parròquia de l'Esparra, a Bernat d'Om, de la mateixa parròquia, d'un camp anomenat camp de les Batalles, de pertinences del mas Vilà de la parròquia de Riudarenes, el qual mas havia estat renunciat a dit Ramon de Cassà, com a senyor directe, per Bernat Vilà fill i hereu del difunt Guillem Vilà el 26 de novembre de 1364. Fa prestació de tasca i 10 Iliures d'entrada.

Escrivà: Guillem Guerau, notari d'Hostalric.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )