Mas Riba

Vist: 3819

El mas Riba el trobem esmentat en la següent documentació:

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 394. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. número 47

1375, març, 28. Santa Coloma de Farners

Permuta de dues peces de terra situades a la parròquia de Sant Martí de Riudarenes, feta entre Guillema de Torrelles, senyora útil i propietària del mas Riba de l'esmentada parròquia de Riudarenes, i Bertran Gifre de la mateixa parròquia. Salvant el domini directe de Bertran de Farners.

Escrivà: Pere Miró, notari públic, regint les escriptures de Pere Serra, notari públic del terme i castell de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )