Mas de Forn

Vist: 3789

El 30 de març de 1165, Arnau de Cartellà i la seva muller Ermessenda estableixen a Bernat de Bossegalls el mas de Forn que tenia Guerau de Forn, situat a la vila de Tapioles, a la parròquia de Maçanet, al comtat de Girona, amb la condició de prestar anualment un cens de dues gallines, tres fogasses, una perna de vuit diners i una mitgera de civada, pel preu de 10 sous de diners.(1)

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 241, registre núm. 10124

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)