Mas Castellet

Vist: 3942

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C596, núm. 136

7 dels idus de novembre de 1280 (7 de novembre de 1281)

Donació de dot feta per Alamanda, filla de Guillem de Farners, al seu marit Simon de Castellet, cavaller, de 3000 sous moneda barcelonesa de tern, que obliga sobre el seu mas de Castellet en el qual habita, situat a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, així com els seus drets sobre altres masos que no s'enumeren..

Escrivà: Pere Boïga en lloc de Bernat de Colomers, notari de Caldes...

Informació extreta de:

Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)