Mas el Jonquer

Vist: 2204

El mas el Jonquer de les Planes apareix documentat  l'any 1284, com a "Jonquerio". Aquest any, Arnasu de Jonqueres contreia matrimoni amb Sibil·la de Sant Romà, filla de Ramon de Sant Romà, també de nissaga sobresortint de les Planes, el qual féu donació als esposos d'unes terres que tenia en el lloc. Les dos famílies descendien de cavallers que havien lluitat al costat de Jaume I en l'expedició de la conquesta de València i foren reccompensats amb esplendidesa pel monarca pels serveis prestats a la corona1.

Es tracta d'una masia integrada per diferents construccions, corrals, cabanes i una gran era en un recinte tancat per un barri, una de les portes d'accés té un ràfec força elaborat2.

L'edifici principal té coberta de teula a dues vessats. Les obertures estan fetes de brancals i llindes de pedra. En un costat s'obre una galeria de dos arcs rebaixats, parcialment tapiada per maons. Aquest edifici està emblanquinat i sembla majoritàriament construït amb paredat. A la porta es conserva l'escut en el qual hi apareixen uns joncs en relació al topònim on s'assenta la masia el Jonquer. En les dovelles d'una altra porta apareix la data "1833". Al fons del pati hi ha quatre cabanes, una d'elles ha estat rehabilitada i serveix com a magatzem per a la brigada municipal. Les altres es troben en mal estat de conservació, algunes amb la teulada enrunada. Són fetes de paredat, jàsseres de fusta i brancals de pedra. A banda hi ha una dependència que servia de posada per a viatgers amb espitlleres. Sembla doncs que era una construcció fortificada2.

El nom del Jonquer fa referència de ben segur a l'existència d'una zona d'aiguamolls en la qual hi devien créixer joncs que posteriorment degué esser dessecada per a fer-la apta per el conreu2.

1 Els pobles gironins Vol VII, Maruja Arnau i Guerola
2 Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (Web)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)