Mas Capdeferro

Vist: 838

Conegut actualment com a "can Saüch"

El Mas Capdeferro és el nom antic de can Saüch, o de la casa que hi havia al seu lloc. El trobem esmentat el 4 d'agost de 1578, en la capbrevació del mas Pi de la parròquia de Vilablareix feta pels tutors i curadors dels pubills Pins en favor de la comanda d'Aiguaviva, com a "mas Capdeferro" i "honor d'en Capdeferro". També apareix en la capbrevació del mas Pi del 1610 i, el 1669, "en honor que fou d'en Llunell Saboner de Gerona de pertinències del mas Cap de ferro de la dita (...) posseeix avui el magnífic Joan Baptista Perpiñà, ciutadà honrat de Barcelona i Girona". El 1739 pertany a Pere Antoni Sahuch de G. i com a masover hi ha Jaume Llinàs. El 1832 i el 1840 encara es troba "mas Capdeferro". El nom de la casa és possible que vingui d'un antropònim, perquè a Vilablareix, al segle XIV en els manuscrits de la Pia Almoina de l'any 1346, surt esmentat un "Petro de Capdeferra", "in honore den capdeferre"1.

1 Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)