Mas Bertran

Vist: 2933

Esmentat també com Mas Bertran dels Dominics, Can Casadellà

Es troba esmentat a l'any 1739 en el Catastro del Lugar de Vilablareix del Corregimiento de Gerona, on hi consta Antoni Castanyer coma masover. El mas pertanyia a l'ordre dels dominics de la ciutat de Girona, els quals eren amos de més de 60 vessanes de terra a Vilablareix.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)