Mas Bosch

Vist: 3060

En la capbrevació del mas Pi de la parròquia de Vilablareix, feta pels tutors i curadors dels pubills Pins en favor de la comanda d'Aiguaviva, el 4 d'agost de 1578, hi consta documentat el Mas Bosch de Vilablareix, sense indicar on està situat.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)