Mas Bremond

Vist: 3186

Esmentat també com a Mas Bremon

El 8 d'agost 1323, el bisbe, atès que el monestir de Sant Daniel s’ha obligat en 1.185 sous per la compra del mas Bremon de Vilablareix i que Cí­lia, filla d’Ademar de Montpalau i Agnès, filla de Guillem de Mata resideixen al monestir sense hàbit i prometeren donar una quantitat a la casa, ordena que d’aquesta quantitat es pagui el deute.
(Arxiu Diocesà de Girona, Notaria Notularum 1294 - 1328 Referència arxiví­stica: Llibre G-4 Full f 52-53)

Documentat el 1498, en el lligall de Vilablareix de l'Arxiu de la Catedral de Girona: "in honore... mansi Bremondi de Villablereixio". Era un mas que tenia terres prop de Salt.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)