Mas Bruguerol

Vist: 3439

Esmentat com a Mansi Brugueroli

Un Pere Brugarol feu un capbreu a l'any 1352 (Arxiu Pia Almoina)

Als anys 1415 i 1417 s'esmenta un Guillem Bruguerol (Bruguerollis, Bruguerol) (Arxiu Pia Almoina)

Documentat el 1498, a l'Arxiu de la Catedral de Girona: "in honore mansi Brugueroli", sense dir-ne la situació.

El 15 d'octubre de 1780, apareix documentat el Mas Bruguerol en la capbrevació de 3 vessanes de terra del mas Pi de Vilablareix.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)