Mas Casadevall

Vist: 4420

El 7 d'agost de 1321, davant el notari Francesc Simó, Bernat d’Abellars (Apiliariis), cavaller, Pere de Costa, canonge de Sant Feliu, i Pere Alegre, ciutadà de Girona, marmessors de Bernat de Coll, de Girona, venen al bisbe Pere de Rocabertí­ els masos Rissec, Torrent i Casadevall, situats a Madremanya, per 5.000 sous bar.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 25.(Ref.860)

El 12 de setembre de 1363, a Girona, davant el notari Guillem Llobet, Joan Ferrandis de Falces, procurador del bisbe Enec de Valtierra, amortitza a Pere Casadevall de Rissec, de Madremanya, tasca i brassatge de dos closos del mas Casadevall a cens de 25 sous, i li firma la batllia dels drets episcopals a la mateixa parròquia i un molí­ situat a Pomareda.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 14.(Ref.1295)

(Veure també el Mas Riusec)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)