Mas na Mascarosa

Vist: 770

El 26 de novembre de 1313, Pere Guerau, de Millars, i la seva esposa Ramona, a Ramona, vídua d’Arnau de Ribera, cavaller de Calonge, i Pere d’Escrivà, comanador de l’Hospital nou de Girona, venen una tasca dels esplets dels honors i possessions del mas de Na Mascarosa de Millars, pel preu de 160 sous1​.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 460.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)