Can Estrac del Camí Ral

Vist: 3314

Conegut com Can Artigas, abans mas Prat Forn. Te units els antics masos Martí­, Taverner i Estrabau.

La primera referència es troba a l'any 1329, en un document conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina 61, número 8, en el que Pere de Prat, la seva esposa Berenguera i la seva filla Bonanata, capbrevaren el 1329 el mas Prat, clos de 50 jornals juntament amb tres petites feixes, una de les quals tenia el nom de Feixa de Torrecuques.

A l'any 1422, Antònia Salva havia comprat el mas al tutor de Guerau Salvà, dit Prat i el 1427 el vengué a Joan Balç (o Bauç) per 25 lliures. Caterina, viuda de Joan Baus, hi renuncià el 1445 i l'Almoina l'establí­ a Pere de Puig, de Pedrinyà.

Segons consta en el pergamí­ Fornells 149, de la Pia Almoina, conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, El 30 de març de 1478, davant el notari Pere Escuder, Narcí­s Bruguera, paborde de l’Almoina, atès que el mas dit abans Prat i després Baus, de Fornells, que havia estat de Guerau Selvà, ha quedat deshabitat, a pesar de tenir 30 jornals de bous de terra, l’estableix a Joan Estrac i li redueix les prestacions que feia a cens de 30 sous.

També en el pergamí­ de Fornells número 172, de la Pia Almoina, el 7 d'agost de 1599, davant el notari Miquel Vila, Jaume Estrac, propietari del mas Estrac del Camí­ Reial, de Fornells, dit antigament mas Prat, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, les terres del mas que es descriuen: El capmàs de 30 jornals de bous, el mas Martí­, de 30 jornals de Bous, el camp Contessa que era sota el mas Martí­ i el mas Estrabau de la parròquia d'Aiguaviva.

A l'any 1645, Jeroni Estrac del Camí­ Real, vengué a Joan Goy i el seu fill Antic, 4 vessanes de terra, anomenada camp de la Poma.

El mas Estrac del Camí­ Real, es va vendre en subhasta pública a l'any 1671, arrel d'un plet sostingut per Jeroni Estrach i Violant Guilana, botiguera de roba de Girona. El compraren els Aniversaris de la Seu per 5001 lliures. En la posterior capbrevació que els protectors del Aniversaris feren a la Pia Almoina, a l'any 1682, es digué que el mas Estrabau havia estat en una terra de 14 jornals, situada part a Fornells i part a Aiguaviva.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)