El Cortal Gran

Vist: 4364

Anomenat també Cortal Caramany

A l'any 1365, Francesc de Caramany comprà a Nicolau Sorell un cortal amb totes les seves terres pel preu de 1500 sous. Fou la primera possessió d'aquesta famí­lia al municipi.

Consta a l'any 1671, dintre les propietat de Josep de Caramany, amb un total de 234 vessanes.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta El Cortal Gran de Sant Pere Pescador.

Aquest mas de Sant pere Pescador, és una masia fortificada que podria ser assimilada a un castell, inclús alguns autors han aventurat que podria tractar-se del Castell de l'Armentera. En els segles XVII i XVIII l'edifici era conegut com el Cortal del Caramany.

Informació extreta de:
Llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno
Monografia de Sant Pere Pescador, Quaderns de la Revista de Girona, de Marisa Roig i Simon.
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segles XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )