Documents

Acta de consagració de l’església del monestir de Santa Maria d’Amer -ADG - (9 novembre 949)

Vist: 1755

El bisbe de Girona Gotmar, a instàncies del comte Borrell II, va anar a la vall d’Amer a consagrar l’església aixecada feia poc en honor de santa Maria, de sant Joan i de sant Benet, i li va confirmar els seus béns, als quals va afegir una nova donació a Llor, de la vall d’Anglès.

 

A - Còpia segle XVIII. Liber privilegiorum. ff. 31, Fons monacals. Arxiu Diocesà de Girona.
B - Còpia del segle XIX feta pel monjo de Ripoll Roc d’Olzinelles.
ED.a - España sagrada, 45. pàg. 325. És còpia de (B). b. - Villanueva: Viage literario, 14 pàg. 307, ap. XX. & c - Monsalvatje: Noticias históricas, 11. pàg. 171. Transcriu a (b). Utilitzarem la transcripció directa de b.

 

"Anno Dominico Incarnationis D CCCC XL VIIII, indiccione sexta, veniens Borrellus comes in civitate Ierunda deprecans proprium episcopum Gotmarum nomine ecclesie sancte Marie Ierundensis ut veniret ad consecrandas ecclesias in comitatu Ierundensi super fluvium que dicitur Amera in honore Sanete Marie et Sancti Iohannis et Sanct Benedicti nuperrimo edite, minus consacrate. Que audito Gotmarus episcopus cum concilio archidiachonorum ceterorumque canonicorum Sancte Marie adquiescenssius precibus venit et consacravit has ecclesias supranominatas in honore Sancte Marie et Sancti Iohannis et Sancti Benedicti cenobii et firmavit atque constituit donavit atque concessit ad eundem cenobium decimas et primicias et oblationes fidelium de villa que dicitur Lareddo cum finibus et terminia suis et de villa que dicitur Albeccario cum finibus et terminis suis et de villa que dicitur Gallizano cum finibus et terminis suis et de valle que dicitur Amera cum finibus et terminis suis sicut in regalibus preceptis est constitutum ut ab hac era in antea mancat stabilitas inconcussa. Ideoque ego Borrellus comes in die dedicacionis harum ecclesiarum dono ibidem pro amore Dei et remedium anime meo alodem quem habeo in comitatu Ierundensi in valle que dicitur Angles sive ipso Lauro quantum inideo abeo vel pro quacumque voce succedere debeo.

Acta sunt hec V idus novembris anno VIIII regnante Ludovico rege, filie Karoli.

Gotmarus Sancte Sedis Gerundensis humilis episcopus, Brogius Archipresbiter et abba scilicet sancti Felicie Gerunde. Ato archilevita ss. Sig + num Borrellus comes, Liwia presbiter qui hanc dotem scripsit et ss. sub die et anno que supra."

Traducció

"L’any nou-cents quaranta-nou de l’encarnació del Senyor, indicció sisena, el comte Borrell anà a la ciutat de Girona i demanà al seu bisbe Gotmar, titular de l’església de Santa Maria de Girona, que vingués a consagrar unes esglésies al comtat de Girona, prop del riu que s’anomena Amer, en honor de santa Maria, de sant Joan i de sant Benet, acabades de poc, però encara no consagrades. Havent oït això el bisbe Gotmar accedí als seus precs i vingué amb un gran aplec d’ardiaques i d’altres canonges de Santa Maria, i consagrà aquestes esmentades esglésies del monestir en honor de santa Maria, de sant Joan i de sant Benet, i confirmà, assignà, donà i concedí al mateix cenobi els delmes i primícies i les oblacions dels fidels de la vila anomenada Lloret amb els seus límits i termes, i de la vila anomenada Albecar amb els seus límits i termes, i de la vila anomenada Gallissà amb els seus límits i termes, i de la vall anomenada d’Amer amb els seus límits i termes tal com és establert en els preceptes reials, de manera que des d’ara endavant resti estable i incommovible. Així, doncs, jo, Borrell, comte, el dia de la dedicació d’aquestes esglésies, dono a aquest lloc, per amor de Déu i per a remei de la meva ànima, el meu alou que tinc al comtat de Girona, a la vall que s’anomena d’Anglès, a Llor, amb tot el que hi tinc i hi he de rebre en herència per qualsevol títol.

Això ha estat fet el dia cinquè dels idus de novembre de l’any novè del regnat del rei Lluís, fill de Carles.

Gotmar, bisbe humil de la santa seu de Girona, Brogi, arxiprest i abat de Sant Fèlix de Girona. Ató, arxilevita, ho subscriu. Signatura de Borrell, comte. Liguia, prevere, que ha escrit aquesta dotació i l’ha subscrita el dia i l’any abans esmentats."

Transcripció i traducció feta per Joan Ballés i Sallent dintre l'obra Catalunya Romànica

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)