Mas Caner

Vist: 3999

1534 setembre 19, Girona, davant el notari Miquel Garbí­, Daniel Riembau, senyor útil del mas Caner de Palol de Revardit, ven a Narcisa, ví­dua de Pere Cervià, paraire de Girona, un censal de 60 sous anyals pel preu de 60 lliures. Cosida l’àpoca
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 41.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)