Mas Femades

Vist: 3003

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Sant Iscle de Sauleda, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, el mas Femades.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C686. En el dors hi diu «Capbreu de Sauleda»

11 de les calendes de juny de 1339 (22 de maig de 1339).

Capbrevació feta per diversos particulars de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda a favor de Berenguer de Farners, cavaller: Bonanat de ses Femades, hereu i propietari del mas ses Femades; Bartomeu de Modagueres hereu i propietari del mas Modagueres; Andreu de Bellveí, hereu i propietari del mas Bellveí; els quals es reconeixen homes propis i solius de dit senyor i tenir els seus masos sota el seu domini directe. Guillem de Bagís, hereu i propietari del mas Bagís de la mateixa parròquia reconeix al venereable Berenguer de Farners un cens anual per Nadal consistent en un parell de gallines per raó de l'aigua de la resclosa que recull del riu o riera de Vallors i condueix a dos molins. .

Escrivà: Berenguer de Carboixí.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C959. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm. 184

1372, març, 10. Santa Coloma de Farners

Bartomeva, muller de Bartomeu ses Femades, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, es fa dona pròpia i soliua del venerable Bertran de Farners, donzell, domiciliat a Santa Coloma de Farners, la qual ha entrat per matrimoni al mas ses Femades.

Escrivà: Pere Serra, notari del castell de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)