Mas Ferrer

Vist: 3151

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Sant Iscle de Sauleda, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, el mas Ferrer.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm. 389

6 els idus de desembre de 1303 (8 de desembre de 1303)

Reconeixement de la condició d'home propi fet per Guillem, fill de Berenguer Ferrer, de la parròquia de Sauleda, a favor d'Esclaramunda, vídua de Guillem de Farners, i dels seus. Amb prestació de cens anual d'un parell de capons per Nadal.

Escrivà: Guillem Palahí, domer de Santa Coloma de Farners.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 590. en el dors hi diu «Capbreu de Sauleda»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda a favor del venerable Berenguer de Farners: Pere SAnç de Vernedes, propietari del mas Vernedes; Berenguer de Roviras, propietari del mas Rovira, de dita parròquia; Bernat de Puig i el seu gendre Marc i la seva muller Ermessenda, propietari del mas Puig sobirà de dita parròquia; Pere Ferrer i la seva muller Ermessenda, propietaris del mas Ferrer de la mateixa parròquia, tots els quals per raó dels esmentats masos es confessen homes propis solius i afocats de dit senyor.

Escrivà: Berenguer Carboisí, escrivà i Ferrer de Prat, notari de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)