Mas Albert

Vist: 3943

El 4 de setembre de 1546 el Mas Albert consta com a agregat al mas Plana, en aquell moment derruït i deshabitat. El 13 de gener de 1697, consta com a edificat de bell nou i afocat, en la capbrevació del mas Plana, del veïnat de Cursach, feta per Josep Plana de Cursach Fajula, senyor útil, a favor de fra Genadi Colom, abat del monestir de Sant Pere de Camprodon i prior del monestir de Santa Maria de Riudaura. El 5 de maig de 1790, es signa un acord perquè abandonessin el mas Albert els seus masovers.

Actualment es coneix com Aubers i en prou feines en resten unes quantes pedres de la seva base.

Informació extreta del llibre "Notes històriques dels masos i molins de Riudaura"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)