Mas Armengol

Vist: 4089

Surt esmentat el 13 de setembre de 1548 com a agregat al mas Plana en un establiment enfitèutic fet per Bernat Cerdà, ardiaca de l'Empordà, canonge de la Seu de Girona i prior comandatari perpetu del monestir de Santa Maria de Riudaura, a favor de Rafaela Soler, coneguda com a Plana, muller d'Antoni Busch, Plana, la seva senyora útil i propietària.

Es desconeix si es tracta d'un mas perdut o la denominació anterior d'un mas localitzat en l'actualitat.

Informació extreta del llibre "Notes històriques dels masos i molins de Riudaura"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)