Mas Badosa

Vist: 4245

L'única referència del Mas Badosa, es troba en un document del 5 de febrer de 1652, en la creació i venda d'un censal de tres-centes lliures en moneda barcelonesa, feta per Josep Plana de Cruanyes, senyor útil i propietari del mas Plana de Cruanyes, de la parròquia de Santa Maria de Riudaura i Joan Plana de Cruanyes, el seu fill i hereu com a principals, i Sebastià Badosa Masjoan, senyor útil i propietari del mas Badosa, de la susdita parròquia i Joan Pelegrí, senyor útil i propietari del mas Pelegrí, de la parròquia de Santa Eulàlia de Begudà, com a fermances, a favor de Pere Mallola, prevere i domer de l'església parroquial de Santa Maria de Batet, com a laica i privada persona.

Informació extreta del llibre "Notes històriques del masos i molins de Riudaura"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)