Mas Bagó

Vist: 4472

El mas Bagó, d'orígen medieval, es troba fora de les antigues muralles que encerclaven la vila de Riudaura.

Un dels primers documents en que surt esmentat un Bagó, és el 4 de maig de 1403, en una llicència concedida a perpetuïtat per Pere Plana, senyor útil del mas Plana de Cruanyes, després d'haver estat donada una sentència arbitral a la cúria i la vall de Riudaura, per Ramon Bagó de la vila de Riudaura, Pere Burch, Guillem Dorca i Miquel Calvet, de la parròquia de Riudaura, favorable a Ramon Rovira, senyor útil del mas Rovira del mateix veïnat, perquè aquest pogués passar per un camí que es trobava davant del casal del citat Plana, amb els seus a animals, carregats o bé descarregats, per poder accedir a un cortal propi de Ramon Rovira. El 21 de setembre de 1415, el mateix Ramon Bagó consta com a membre de la Universitat o Comú de la vila i vall de Riudaura.

I com a mas el trobem citat el 9 d'abril de 1432, en la venda perpètua d'un molí fariner, amb el seu casal, resclosa, rodets i altres aparells, feta per Pere Plana de Cursach, senyor útil del mas Plana de Cursach, a favor de Ramón Bagó, senyor útil del mas Bagó, de la vila de Riudaura.

Informació extreta del llibre "Notes històriques dels masos i molins de Riudaura" 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)