Mas Bellafilla

Vist: 3142

Esmentat també com Can Tou, Can Jan, Can Martí­ Jan, Can Grabulosa

Es troba situat al pla, entre can Sí­nia i el mas Creus Nou.

El 30 de març de 1610 a Girona, davant el notari Joan Fexat,  Josep de Bellafila, donzell de Barcelona i Girona, cabreva a Enric Sampsó, paborde de l’Almoina, 10 vessanes d’un camp que en té 14, situat entre Salt i Vilablareix, al nord de la casa de Vendrell.
(Arxiu de la Pia Almoina)

A les escriptures de can Tou, en la capbrevació del mas Pi de Vilablareix feta a favor de la comanda d'Aiguaviva, el 22 d'agost de 1669, hi consta el Mas Bellafilla com a possessió de Narcí­s Camps, Ciutadà Honrat de Barcelona, domiciliat a Girona; el 1730-31 es troba identificat com a "torre dita de Bellafilla" i el 1806 el trobem com a "Mas Vella Filla de Camps". Va pertànyer al Marquès de Camps fins a l'any 1953.

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)