Mas Massana de Vall

Vist: 3319

Esmentat també com Mas Vendrell, Can Camós

El mas es troba situat al pla de Vilablareix, a prop de can Tou, però a l’altre costat de carretera

El dia 22 de març del 1373 a Girona, davant el notari N. Guillem de Donç,  Bonanata, viuda de Joan de Durem àlias Anglès, mercer de Girona, que havia comprat a Guillem de Massana i Alamanda, esposos de Vilablareix, un censal de 60 sous, després que ha estat lluït, el compra a Guillem Galceran de Rocabertí­, senyor d’Hostoles i als homes de la vall d’Hostoles, i funda aniversaris i un ciri a la Mercè de Girona, i unn aniversari de Sant Feliu de Girona, a administració de Nicolau Canet, clergue, i després de la seva mort, del capellà de Sant Feliu de Girona. Carta partida.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de Sant Feliu)

A l'any 1364, consta una causa de Guillem ça Massana de Vall i Bonanata, esposa de Bernat de Bosch, de Vilablareix, hereus de Pere Guinau, del mateix lloc, contra Simó Agustí­, germà i hereu de Berenguer Agustí­, de Sords, per deutes. 16 ff. Ant. sign.: C 15, núm. 40
(Arxiu Diocesà de Girona, Processos medievals (1282-1500), número 297)

El 16 de gener del 1381 a Girona, davant el notari N. Ramon Gil, Guillem de Massana de Vall, de Vilablareix, ven a Estefania, viuda de Bonanat Oller, sabater de Girona, una casa situada a Girona, indret de Vilanova, prop del porxo d’en Boter, pel preu de 80 sous, amb reserva de drets per al paborde de Juny de Sant Feliu de Girona. “Notat pa 511”.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de Sant Feliu)

El 3 novembre 1400 Consta als clergues de Canet d’Adri. Possessòria del benefici fundat per en Pedró a l’altar de Santa Maria. permutat per Francesc Massana, a favor de Miquel de Pont, a presentació de l’hereu del mas Massana de Vilablareix,
(Arxiu Diocesà de Girona, Lletres 1362 - 1420 EXHAUSTIU (1400 - 1409), Llibre U-89 Full f 76v-77 (segona numeració))

El 15 juny 1405.consta a Bernat Boada, prevere de Sant Dalmai, i Pere Coma, de Cartellà. Comissió per jutjar la causa entre Miquel de Pont, beneficiat de Canet d’Adri, i Francesc Massana, sagristà de Vilablareix, sobre reparacions de la casa del benefici de Canet, i de l’altar i retaule del mateix,
(Arxiu Diocesà de Girona, Lletres 1362 - 1420 EXHAUSTIU (1400 - 1409), Llibre U-105 Full 53 (segona numeració))

El 13 d'agost del 1409 a Girona, davant el notari Berenguer Rigau, Guillem Massana,Guillem Capdeferro, Guillem Marrocs, Bernat Bosch, Guillem Altimir, Guillem Esteve, Francesc Dalmau i Martí­ Figuera, tots de Vilablareix, venen a Bernat Marrocs, barber de Girona, un censal mort de 60 sous de pensió, per 60 lliures. El censal fou adquirit per l’Almoina en 1546.
(Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Censals 145)

El dia 15 de febrer del 1415 a Girona, davant el  notari Bernat de Soler, Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa Sitjar de Salt, estableix a Guillem Massana de Vall, de Vilablareix, 5 vessanes d’una terra més gran situada entre Salt i Vilablareix, a cens de 5 migeres de blat, per 15 lliures d’entrada.
(Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Salt, 96)

El dia 31 de juliol de 1416 a Girona, davant el notari Miquel Pere, Guillem Massana de Vall, de Vilablareix, renuncia per cens excessiu un camp de 5 vessanes situat a Vilablareix, a la possessió de Sitjar, pel que feia 5 migeres de blat.
(Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Salt, 97)

El dia 1 de març del 1480 a Girona,  davant el notari Ramon Mercader, Pere Vendrell, ciutadà de Girona i hereu de Pere Veldrell, atès que el seu pare havia comprat a Pere Mariner, prevere de capí­tol de la seu, el mas Massana de Vall, de Vilablareix, promet pagar a l’Almoina 10 sous de cens, i als aniversaris de la seu, 90 sous.
(Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Salt, 41)

A l’any 1610 es troba identificat com a "domus de Vendrell", a l'any 1669 com a "mansi Vendrell als Carrocha", el 1670 com "lo mas Venrrell", el 1731 i 1732 com a "lo mas Vendrell", el 1739 com a "mas Vendrell" pertanyent a Miquel Pau Vilanova de Campmany i que té com a masover Miquel Estanyol. A la llista de cases de 1806/7 cons com a "mas Vendrell de Sabater"

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)