Mas Barolesc Demont

Vist: 3928

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 323.
1372, desembre, 6
Lloació i aprovació feta per Ramon Desmonell, capellà de la confraria de Sant Medir de Llorà per ell i els seus successors en benefici de dita confraria a favor d'Arnau de Barolesc demont (hereu del mas Barolesc demont de la parròquia de Santa Maria de Granollers de Rocacorba) i la seva esposa Bonanada, de la meitat d'una tasca dels esplets provinents d'una condomina de terra anomenada Desprat, de tinguda 6 jornals, que pels predecessors de dit Barolesc fou establerta a l’hereu del mas Albareda de Sant Martí­ de Llémena a directe domini de dita confraria. Definí­ a dit Barolesc de qualsevol foriscapi que pogués existir fins aleshores.
Escrivà: Ramon de Peralta, notari públic de Girona.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)