Mas Segalars

Vist: 3594

Esmentat com a Mansum Segelaris, Villa Secalares.

El 23 de març de l'any 924, Els esposos Boní­ssim i Serlosinda venen a Ermeniscle l'Heretat que tenen en el comtat de Girona, en la vil·la anomenada Segalars (Terme de Sant Gregori), pel preu de 30 sous.
Original perdut. Còpia del segle XVII, Arxiu Monàstic de Sant Daniel, Llibre de capbrevacions de Setcases, Toralles, Motirivi y altres pobles, núm 32, f.45.

El 22 de novembre de 1091, Berenguer Ellemar i els seus fills Ramon i Guillem s'evacuen d'un mas situat a Sant Gregori que Ramon de Segalars havia donat a Santa Maria d'Amer.
Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals, Amer, núm. 11

El 29 d'octubre del 1164, Ermessendis, abadessa de Sant Daniel, estableix a Bernat Caperó i a la seva esposa Malència un mas situat a Sant Gregori, indret de Segalars, per cinc sous d'entrada.
Arxiu de Sant Daniel, número 30, còpia de 1243.

L'11 de febrer del 1255, Arnau Grill de Sant Gregori ven a Bernat Gener de Segalars una feixa situada a Sant Gregori, prop del Mas Martorell, que es té pel monestir de Sant Daniel, per set sous.
Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 166.

El 12 de setembre de 1342, davant el notari Bernat Mateu, c.e., Maria de Clos, de Sant Privat de Bas, s’ofereix a la capella de Sant Bartomeu de Segalars, parròquia de Sant Gregori, en viurà com a conversa i ermitana. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 53.(ref.1104)

El 7 d'octubre 1419 , a Girona, davant el notari Pere Cervià, Caterina, filla de Ponç Segalars, de Sant Gregori, es fa dona pròpia del bisbe en esdevenir esposa de Mateu Carrió, de Paret Rufí­.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 71.(ref.1525)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona
Llibre "Diplomatari de Santa Maria d'Amer" per Esteva Pruenca i Bayona, edició a cura de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

Llibre "Catalunya Carolí­ngia, Vol. V - Els Comtats de Girona, Besalú, Empúries i Perelada"- Institut d'Estudis Catalans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)