Mas Vinyoles o Can Vinyoles Vell

Vist: 1192
Mas Vinyoles d'Amont, a Sant Mateu de Montnegre. Foto: portalgironi.cat 2021
Mas Vinyoles d'Amont, a Sant Mateu de Montnegre. Foto: portalgironi.cat 2021

Surt esmentat també com a Manso de Vineolis, casa d'en Vinyoles d'Amont, casa d'en Vinyoles de Munt, casa en Biñolas, mas Viñolas o can Vinyoles Vell1Es troba situat a l'antic veïnat de Montalt, prop de l'antic camí que duia de Girona a la costa per la carena de les Gavarres.

Tot i que és possible que el 1333 Bartomeu de Vinyoles fos el propietari del mas Vinyoles, la primera notícia certa és el capbreu del 1431 ordenat per Berenguer de Fontcoberta, comanador de la casa dels Hospitalers de Masdéu, al Rosselló, que rebia les rendes reials de Quart, Palol i del veïnat de Montalt. Joan Vinyoles, d'aquest veïnat, va reconéixer tenir sota el seu domini directe les "domus siue casalia de Vineolis quas habeo et ossideo in dicto vicinatu de Montealto cuum  area quintana terris honoribus et possessionibus vineis avellanis boschs", en total vint-i-cinc vessanes conreades i unes cinquanta no conreades que limitaven a llevant amb l'honor del mas Vinyoles que tenia pel priorat de Sant Miquel de Cruïlles i amb terres del mas Estivalca, a migdia amb terres ddels masos Bossèn i Montalt, a ponent amb les possessions del mas Montalt i a tramuntana amb les terres dels masos Bancells d'Amont i Bancells d'Avall. No sembla que, en aquest moment, existissin dos masos anomenats Vinyoles, tal com es comprova el 1488 i el 1489 quan Mateu Vinyoles compra, primer, una possessió de terra al lloc dit Font Vella i, després, el mas Vinyoles  amb les seves possessions, altres masos de Quart i el mas Montagut que estava situat a ponent del Puig d'en Vinyoles. És a partir d'aquest moment que tenim nombroses notícies sobre el mas, els habitants del qual han conservat un interessant fons patrimonial1.

El mas va romandre habitat fins l'any 1948, quan Joan Pigem Viñolas i Conxita Saguer Fabrellas, després del seu casament, es traslladaren a can Vinyoles Nou. La casa es va anar enrunant poc a poc1.

1 Paisatge i història de Sant Mateu de Montnegre, per Elvis Mallorquí, any 2003.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)