Mas Boscà

Vist: 3532

El 15 de març de 1209 (1208), davant Arnau, levita, Sentència del canonge Marquès, de la Seu, en la causa entre Pere Ramon de Carrera i Ponç de Roca, sobre haver empenyorat aquest darrer al primer el mas d’Arnau Boscà, de Domeny, que és a directe domini del bisbe. Carta partida. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 17.(ref.83)

El 29 de juliol del 1396, a Girona, Davant el notari Pere Mut, Margarida, filla de Pere de Puig, de Domeny, renuncia al quartó que posseeix al molí­ Boscà de Domeny a cens del bisbe, per cens excessiu. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 41.(ref.1461) (Queda per veure si el molí­ és el mateix mas o està situat a un altre indret)

Un document datat de l'any 1313 fins a l'any 1427 conté diversos reconeixements de ser homes propis del bisbe fets per habitants dels masos Serra, Dalmau, Oliver, Puig, ca Guàrdia, Gironès, Sastre, Boscà, Rovira, i bordes Calvet i Moyon, tots de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 34.(ref.1548)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)