Can Bru

Vist: 3971

Esmentat també com a Mas Oliver.

És la casa pairal de la famí­lia Bru de Domeny, quin arbre genealògic es troba publicat al llibre 127 genealogies de Fernando Viader.

El 18 de maig del 1367,  a Girona, davant el notari Guillem Llobet, Simó Oliva ( A confirmar si es tracta d'un home del "Mas Oliver") de Paret Rufí­ cedeix a cens a Bernat Carrió, del mateix lloc, el camp de ses Bases, que té pel bisbe de Girona i en rep 10 lliures d’entrada. Carta partida. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 12.(ref.1326)

El 6 de maig de 1376, a Girona, davant el notari Ramon Gil, Berenguer Oliver, de Domeny, reconeix ser home propi del bisbe, tot i haver venut el mas Oliver de Domeny. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 43.(ref.1376)

Un document datat de l'any 1313 fins a l'any 1427 conté diversos reconeixements de ser homes propis del bisbe fets per habitants dels masos Serra, Dalmau, Oliver, Puig, ca Guàrdia, Gironès, Sastre, Boscà, Rovira, i bordes Calvet i Moyon, tots de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 34.(ref.1548)

El 5 de març del 1417, davant el notari de Girona Bernat de Soler, Jaume Oliver, i la seva esposa Antònia, de Paret Rufi, reconeixen ser persones pròpies del bisbe. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 46.(ref.1518)

A l'arbre familiar es pot veure com a l'any 1784, Joan Bru i Suardell, provinent del Mas Dansa de Juià, es casa amb Josefa Oliver de Domeny, i és just a partir d’aleshores que el Mas Oliver passa a anomenar-se Mas Bru.

Anterior al 1400, hi ha notí­cia confirmada en un pergamí­ de l’existència d’un Pere Oliver i la seva esposa Margarida, que a l’any 1378 compren una peça de terra a un personatge anomenat Lluch. Aquesta peça de terra tenia per nom Satina i correspon a una part del que actualment és el Camp de la creu de Domeny.

També hi ha notí­cia confirmada en un altre pergamí­ d'un Pere Oliver (potser el mateix), en el qual es parla de la reducció de diferents drets, feta per l’abat de la pabordia de Tordera, de Pere Oliver de Domeny, d'una peça de terra que afronta a tramuntana amb el marge de Ribes i a ponent amb el Mas Puig, (Avui Mas Clarà).

La masoveria annexa al mas dintre el mateix clos, s’anomena Mas Turón. I el mas Can Lleter, antigament anomenat la Roureda, formava part del mateix alou.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona Dades facilitades per Nausica Masó i Ribera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)