Mas Busquets

Vist: 4188

Mas Busquets (Fornells de la Selva)Casa pairal de la famí­lia  Busquets.

La primera referència la trobem en una capbrevació feta per Guillem de Busquets i la seva esposa Bartomeua a l'any 1329, que es guarda a l'arxiu de la Pia Almoina de Girona i en el que el seu nom apareix en singular "Busquet".

A l'any 1331 consta Bernat de Busquets declarant en una visita pastoral.

El 1349, Margarida, filla d'Arnau de Rovirola, es fa dona pròpia per haver amb Guillem de Busquets.

El divendres 25 d'octubre de 1448, a la Plaça de Fornells de la Selva, en presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari i dels testimonis Pere Figuera i Martí­ Pujada, de Fornells, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Cugat de Fornells, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. Hi és present en representació d'aquest, Joan Ferrer, saig de la Cúria de Girona. Entre els convocats compareix  "Franciscus Busquets".

A la llinda de la porta hi ha gravada la data de l'any 1649.

A l'any 1908, la famí­lia Busquets es vengué el mas del que havia estat propietària durant gairebé 600 anys.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells
Llibre de M. Mercè Homs "El sindicat remença de l'any 1448"

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)