Mas Seguer

Vist: 4470

Surt esmentat com a Mansum Seguerium.

El 14 de maig del 1243, L'abadessa Berenguera de Sant Daniel firma a Guillem Escuder i a la seva esposa Maria, el mas Seguer de Cassà de la Selva, per 40 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 131, Regest.: llibre 21, foli 93)1.

El 10 de juliol del 1256, Berenguera, abadessa de Sant Daniel, encomana a Pere, fill d'Arnau Ferrer de Perles, el mas Seguer de Cassà per vint anys, passats els qual haurà de posar-hi un descendent seu que es faci persona pròpia del monestir, per 80 sous d'entrada
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 176, Còpia: llibre 22, apèndix número 7, pàgines 8-10)1.

El 21 de juliol del 1270, Dolça, filla de Guillem Escuder, de Cassà de la Selva, ven a Pere Tomàs, del mateix lloc, el mas Seguer de Cassà, que te per Sant Daniel, pel preu de 700 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 208, Còpia: llibre 22, apèndix número 9, pàgines 12-16)1.

El 13 de novembre del 1296, Brunissenda, esposa de Ramón de Fàbrega de Cassà, fa donació a la seva germana del mas Saguer de Cassà, que es te pel monestir de Sant Daniel
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 323, Còpia: llibre 22 A, número 5, pàgines 4-5)1.

El 13 de novembre del 1296, Guillema Seguer de Cassà, capbreva a Berenguer Miret, capellà de Sant Daniel i a Bernat de Llac, clergue del mateix monestir, el mas Seguer de Cassà, que fa de cens a Sant Daniel 3 sous, 3 gallines, cinc lliures i mitja de pa, tres quarteres de civada, tasca i braçatge.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 324, Còpia: llibre 22, apèndix número 3, pàgina 3)1.

El 24 de febrer de 1307, Brunissenda Tomàs, de Cassà de la Selva, i el seu fill Dalmau a Jaume Miró, del mateix lloc, venen el mas Seguer de Perlas, pel preu de mil cent sous barcelonins​2.

1 Informació extreta del Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 405.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)