Ca l'Alemany

Vist: 4222

El dia 7 de febrer de 1292, L'abadessa Cecí­lia de Sant Daniel enfranqueix Deuloféu, fill de Ramon Alemany, de Canet d'Adri, per 25 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 298)

(1243) 1244 febrer 28, Joan Alemany de Vainera, de Canet d'Adri, ven a Gironès Oliver, del mateix lloc, una terra pel preu de 22 sous.

PM, núm. 150, pàg 353.

"Ab acte rebut en poder de Guillem prebere a 3 de las kalendas de mars 1243. Joan Alemany de Vaynera, de la parroquia de Canet y Guillema sa muller veneren a Gerundensio Oliver de dit lloch, un camp de terra de riera e ab erm junt, afrontant a orient en honor de Sant Feliu de Gerona, y Gerundensii Oliver, a mitgdia ab lo riu de Tornavells y a tremontana ab la carretera que va a sas Valmeles y a ponent en honor del mas Gerundensii Oliver y en honor de Joan Alemany, per preu de 22 sous moneda dobla de tern, salva la senyoria per la iglesia de Sant Feliu y salva tres diners de cens, en auxili del cens fa el mas de dit Joan Alemando de Vaynera."


Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona - Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)