Mas Anglada

Vist: 4179

Mas Anglada (Canet d'Adri) - DocumentEn un document del 5 de novembre de 1153, Guillem Gerbert renúncia als drets sobre el Mas Anglada de Canet.

"Essent present Guillem Gerbert i els meus fills Ramon clergue i Dalmau i Bernat i Martí­ i la meva muller Ermessenda, de totes maneres abandonem tot allò que tenim o hem de tenir en el mas d’Anglada per algunes veus o autoritats o per algun dret en l’alou que fou d’Adalbert, de Cartellà, avi meu. Ho dono a Déu i a la canònica de santa Maria de la Seu de Girona i a tu Guillem de sant Feliu abat i a Ramon d’Argelaguers pabordes. El qual alou predit Adalbert donà a la sobredita canònica ja fa temps. Però donat que elja dit alou fou del predit Adalbert, avi meu, per algunes raons i autoritats imperfectes jo el ja dit Guillem i els meus fills afirmàvem que era del nostre dret. Però havent-se ventilat el nostre dret i el de la sobredita església es veié clar que en el dit honor no hi tení­em cap dret en absolut. Per tant tot allò que dret tení­em en el predit honor ho definim i sense engany ni mal enginy ho entreguem a la dita església en la potestat dels sobredits pabordes i entregant-ho perpètuament per a tenir-ho i posseir-ho sense cap reserva feta a nosaltres, assignem aquest alou i el predit mas amb les sortides i tornades, i amb totes les seves pertinences amb les terres cultives i erms i boscos i tot el que hi ha i de qualsevol manera li pertanyen en la muntanya i en el pla o en tots els llocs en la parròquia de sant Vicenç de Canet, en la qual no ens retenim res d’allò que ara hi posseïm en el ja dit alou o ens sembla posseir-hi sinó que fou alou propi j franc de la ja dita església perpètuament. Rebem però per la sobredita evacuació, cessió i donació en una gran necessitat nostra vint sous de diners de moneda de Girona i un sou de plata i dues mesures d’ordi i dues albergues que nosaltres us deví­em i una esquellada d’ordi, i redimiu el repetit mas de l’Anglada de dotze sous pels quals el vam empenyorar. Si algú contra aquesta definició o evacuació o deliberació vingués a infringir-ho no ho assoleixi sinó que us en pagui doble composició persistint fermí­ssimament aquesta escriptura. Fet això a les nones de novembre l’any XVII del regnat del rei Lluí­s el Jove. Signe de Guillem Gerbert. Signe d’Ermessendis muller seva. Signe de Dalmau. Signe de Bernat. Signe de Martí­, fill d’ells. Raimon prevere els quals hem fet, signat i pregat de signar aquesta definició i deliberació. Signe de Guillema, muller de Dalmau. Signe de Guillem Ponç. Signe de Joan. Signe d’Arnau Ferrer de sant Gregori. Signe de Guillem de sant Feliu. Signe de Bernat prevere qui he escrit aixà el dia i any predits."

Informació extreta de:
Llibre "Canet d'Adri. Història dels pobles del municipi" de Jaume Marquès i Casanovas

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)