Mas Gordey

Vist: 4327

El dia 27 de gener de l'any 1318, Jaume i Ramon Gordey de la parròquia de Santa Cecília de Montcal capbreven el seu mas Gordey, segons consta en el full de capbrevacions fetes fer per Pere de Galliners de les rendes de Montcal (Pabordia d'Agost de la Seu de Girona, Plec 2 capbrevació 6):

"6. Berenguera, muller de Jaume Gorgoy y Ramon, son fill, de Montcalm, confessen ser home y dona propis y tenir per la primera pabordia lo mas Gordey, de dita parròquia, ço és, lo capmàs, pati, clos, era, colomer, trilla y hort de 8 jornals; una feixa dita Tria, de 5 jornals; una feixa dita Font Bulida, de 2 jornals; un quadró en lo lloch dit Gomasenys, de 1 jornada; un quadró que és en la so Beyron, 2 jornals; Un quartero dit Trambes Aigües, del qual s'en pot cultivar més de mig jornal; la tria Veya que comnté 5 jornals de terra; un camp dit sa Mayola de 4 jornals. Una feixa dita Cagassot de 3 jornals; Una mica de terra a sol ixent de Caguerol; Un quadró de pertinencies del mas Gomir de Canet, de 1 parellada, del qual la mitat envers migdia és de Montcal y en vers tramontana de Canet; Per la infermeria del monestir de Sant Daniel, un camp dit de Sant Andreu; per dita infermeria un camp dit dez Soler; per dita infermeria una feixola a sol ixent del sobredit camp; una altra feixola a sol ixent de dit camp per dita infermeria; un quadró en la .. ....; Per Pons de Canet, cavaller, una feixa dita dez Noguer; per dit un quadró dit Tria Veya; per dit un camp des Prat; Tots els honors de dit mas que no sien sobre expressats. Tots los censos y delmes dels jurats a 6 de les calendas de febrer de 1318. Notari Ramon Viader de Gerona; "1

1 Canet d'Adri. Història dels pobles del municipi. Per Jaume Marquès i Casanovas

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)