Mas Ros

Vist: 3924

Mas Ros (Aiguaviva)Anomenat també Can Vall·llosera,  surt esmentat com a Mas Salvanya.

El mas es troba a ma esquerra sortint del poble d'Aiguaviva en direcció a Santa Coloma a peu de la mateixa carretera. L'accés es realitza a través d'una portalada que dóna a un pati, que denota una certa fortificació de la pairalia.

El mas ha tingut diverses denominacions, antigament es deia "Mas Salvanya", després passà a ser el "Mas Ros" i ara s'anomena també "Can Vall·llosera", La història familiar passa pel casament de diverses pubilles, que contràriament al que era normal en aquella època, de que és mantingués el nom de la casa, el marit va conservar el seu cognom.

La casa, magní­ficament conservada pels actuals propietaris, mostra la forta importància que devia tenir, sobretot al segle XVIII, quant Salvi Ros i Salvanyà a l'any 1746, feu la inscripció que consta en el dintell de la finestra de damunt de l'entrada principal.

La porta dovellada també ens indueix a l'existència d'un cert ennobliment dels seus propietaris.

Mas Ros (Aiguaviva) - PortaDe la famí­lia Vall·llosera d'Aiguaviva, existeix un arxiu patrimonial corresponents als segles XVIII i XIX, que fou objecte d'un treball de Pere Gifre i MªÀngels Adroer: "Inventari dels arxius patrimonials de les comarques gironines", i que s'esmenta també en el llibre "Els Arxius Patrimonials" de Pere Gifre, Josep Matas i Santi Soler, editat per l'Associació d'Història Rural, dintre la col·lecció Fonts de la Biblioteca d'Història Rural

Documentació complementària que podria tenir relació amb el mas:

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: PERGAMINS DE LA PIA ALMOINA,
(1325) 1326 gener 16
Berenguer de Vilatorta, procurador de fra Albert Savellà, comanador de la casa d’Aiguaviva de l’orde de l’Hospital, enfranqueix Guillema, filla de Pere de Salvanyà, d’Aiguaviva [que casa al mas Capella de Sant Dalmai], per 2 sous 8 diners.
Joan de Masdemont, de Girona. 21 x 24 cms., Brunyola, 764. (P-002-01286)

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: PERGAMINS DE LA PIA ALMOINA,
(1337) 1338 març 14, Girona
Capbreu del que Berenguer de Paba, cavaller, Pere de Casadevall, paborde de l’Almoina, i Arnau Net, ciutadà de Girona, reben de delmes a Aiguaviva, de Vidal Sastre, Pere Salvanyà i Bonanata de Sagrera, viuda d’Estrany de Sagrera.
Ramon de Vinyes.72 x 33 cms. Brunyola, 918-930. (P-002-01405)

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: NOTARIA 1329-1508 G-18 f 199rv
El bisbe remet a Pere Salvanyà, clergue d’Aiguaviva, l’acusació de la mort de Ramon Massa, del mateix lloc, 27 setembre 1345.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: NOTARIA 1329-1508 G-44 f 59-62
Pere Salvenya i Pere Ferrer d’Aiguaviva, que han fet composició en nom de la universitat dels homes del lloc sobre llegats i pies deixes fetes entre 1346 i 1363, sol·liciten l’expedició de l’escriptura de composició, 13 març 1365; la foliació torna al f 50 per error.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: LLETRES 1362-1420 U-102 f 15 (segona numeració)
Als parroquians d’Aiguaviva. Vacant la sagristia per òbit de Berenguer Ferrer, ha estat conferida a Bernat Ros, clergue, 6 abril 1402.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: MANUALS DE BENEFICIS 1365-1499 D-163 f 2v
Ordre d’expedir lletra a Arnau Riquer de Vilobí­, Jaume Vinyes i Ramon Miquel de Salitja, Pere de Fàbrega de Riudellots, Guillem Llorenç de Sant Andreu Salou, Jaume Negre de Campllong, Pere Salvenya d’Aiguaviva, Guillem Llunell de Brunyola, Pere Capella de Sant Dalmai i Simon de Sigmasa, diaca d’aquest lloc, a fi que compareguin a sentir la declaració sobre les ordinacions de la confraria de la Selva, s.d.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: NOTARIA 1508-1600 G-74 f 308v
Testimonial a favor de Narcí­s Salvanyà, clergue d’Aiguaviva, 8 agost 1573.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: MANUALS DE BENEFICIS 1576-1600 D-248 f 45
Andreu Salvanyà àlias Vilella, pagès del pla de Girona, marmessor d’Anna Salvanyà, funda sufragis a Aiguaviva, 9 novembre 1592

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: LLETRES 1586-1819 U-317 f 123v
Testimonial a favor de Narcí­s Salvanyà, ermità de la regla de Sant Pau primer ermità, natural d'Aiguaviva, de 35 anys, ermità de Sant Cels a Fortià, que peregrina a Roma, 4 desembre 1612.

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: Processos 1585-1864- Processos de Francesc Lagrifa, núm. 228
Salvi Ros i Teresa Salvanyà i Ros, d’Aiguaviva, contra Jaume Joals, bracer d’aquest lloc, sobre prestació de cens, 1720

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: Processos 1585-1864- Processos de Josep Gilart, núm. 10
Els aniversaris prMas Ros (Aiguaviva) - Llindaesbiterals de la seu, contra Salvi Ros, pagès d’Aiguaviva i altres, per deutes de pensió de censal, 1719

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: Processos 1585-1864. Processos de Domènec Burch Soris, núm 820
Pere Ros, estudiant d’Aiguaviva, contra Francesc Masgrau, estudiant de Riudellots de la Selva, pel benefici de Sant Tomàs de la seu, 1743, unit a Josep Joals i Vives, estudiant, contra Esteve Calderó i Vives, de Riudellots, 1746

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA: MANUALS DE BENEFICIS 1730-1769 D-399 f 38
El vicari general confereix en virtut de sentència a Pere Ros, clergue d’Aiguaviva, el benefici de Sant Tomàs de la seu, vacant per òbit de Benet Panoleda. (1745)

Informació extreta de:
Història d'Aiguaviva del Gironès i de la parròquia de Sant Joan Baptista. Mil anys d'història. 882-2000 de Mn. Josep Bosch i Mercader.
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.p ortalgironi.cat)