Mas Bofill

Vist: 4441

Es troba esmentat també com a Mas Bonfill.

A l'any 1276, consta una donació atorgada per Bernat Bonfill de Corçà, a favor del seu fill Pere, de tots els seus béns en contemplació de matrimoni. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C.7).

A l'any 1316, hi han els capí­tols matrimonials acordats entre Guillema, filla de Bernat Doménec, del veïnat d'Anyells de la parròquia de Corçà, i esteve Bonfill, de la mateixa parròquia. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C.7)

A l'any 1316, consta una donació atorgada per Ramon Ferrer, capellà de la capella del castell de Foixà, a favor d'Esteve Bonfill, de Corçà, d'una masada amb les seves possessions i terres, salvant-ne el seu propi dret. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C.7)

A l'any 1330, consta la venda atorgada per Elisenda i el seu espòs Bernat de Coll, notari de Corçà, a favor d'Esteve Bonfill d'Anyells de la pensió de sis diners que dit Esteve els paga per una terra al Pradell de Corçà pel preu de 14 sous, salvant el dret del cambrer del monestir de Sant Daniel de Girona. (Arxiu Caramany. Pergamí­ C6, 2494)

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany hi ha un pergamí­ de l'any 1428 (C2, 2549), corresponent a la redempció de mals usos atorgada per Dalmau Felip de Rexach, cavaller domiciliat al castell de Cadaqués, a favor d'Antoni Esteve i de Francina, la seva esposa, néta de (...) Bofill, del veïnat d'Anyells de la parròquia de Corçà, per raó del mas Bofill.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )