Mas Silvestre

Vist: 3856

El 2 de juliol de 1347, El bisbe Arnau de Mont-rodon estableix a Pere Silvestre d€™Abellars, de la Bisbal, un molí­ a edificar al torrent dit Reial, per 5 sous d€™entrada. Sense cloure. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 45.(ref.1143)

El 8 d'abril de l'any 1431 a La Bisbal, davant el notari Pere Ballester, Pere Silvestre de Beyes [Abellars], propietari del mas Silvestre de la Bisbal, que té un molí­ pel bisbe a cens d€™un parell de gallines, el renuncia per manca d€™aigua.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 15, núm. 7.(ref.1557)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )