Mas de Guillem Joan

Vist: 4384

Del mas de Guillem Joan, al carrer Cavallers, es coneix que era propietat de la famí­lia Asolf a l'any 1486.

A l'any 1606, Marianna Guiillemjoan, hereva del mas Guillemjoan de Sant Pere Pescador, contracta matrimoni amb Joan Teixidor, paraire de Crespià, a pazrtir de quin moment, els Teixidor es converteixen en creditors censalistes del patrimoni Guillemjoan, ja que els havien deixat 800 lliures a censal, per atendre els deutes per pensions dels tutors de la pubilla. Joan Teixidor fixa la seva residència a Sant Pere Pescador i inicia una etapa d'expansió amb la compra de diferents masos a l'encant públic o que mostren clares dificultats econòmiques dels venedors

Informació extreta de:
Monografia de Sant Pere Pescador, Quaderns de la Revista de Girona, de Marisa Roig i Simon.
Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluí­s To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )