Bibliografia

Ortí i Gost, Pere

Vist: 1556

Pere Ortí GostPere Orti Gost

(Barcelona, 1963) és professor d'Història medieval de la Universitat de Girona, membre del Centre de Recerca d'Història Rural de la UdG i doctor vinculat a la Institució Milà i Fontanals, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ha publicat alguns estudis sobre el patrimoni reial i la fiscalitat d'Estat i municipal a la Catalunya medieval, entre els quals destaquen l'edició, en col·laboració amb M. Sánchez, dels capítols del donatiu de les Corts catalanes del segle XIV (Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)), l'estudi de cas sobre la ciutat de Barcelona (Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV) i diversos articles sobre els primers impostos generals a Catalunya (Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360 i La primera articulación del Estado feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (s. XII-XIII). Participa també en un projecte d'investigació hispanofrancès, dirigit per D. Menjot i M. Sánchez, sobre fiscalitat municipal a l'occident mediterrani, els primers resultats del qual es poden trobar en els dos primers volums de la sèrie La fiscalité des villes au Moyen Âge, Toulouse, 1996 i 1999. L'any 2004 ha obtingut una Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la categoria de joves investigadors (resolució UNI/2001/2004 de 9 de juliol de 2004).

Línies de recerca:

Estudi del patrimoni reial i la fiscalitat d'Estat a la Catalunya medieval, especialment el cas de la ciutat de Barcelona.
La fiscalitat municipal a l'època medieval (a la ciutat de Barcelona i a la vila de Sant Feliu de Guíxols).
Les relacions entre els masos i les viles a la Catalunya nord-oriental (la vila de Sant Feliu de Guíxols i els masos de la vall d'Aro).

Informació extreta del web de la Universitat de Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)