Bibliografia

To i Figueras, Lluís

Vist: 1753

Lluís To FiguerasLluís To Figueras

(Barcelona, 1960) va ser professor ajudant a la Universitat de Barcelona (1984-1989) i maître de conférences a la Universitat François Rabelais de Tours (1989-1990). Actualment és professor d'Història medieval a la Universitat de Girona.

Ha publicat El monestir de Santa Maria de Cervià: una anàlisi local del canvi feudal (Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1991), Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII) (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997), i juntament amb Rosa Congost ha coordinat el volum col·lectiu Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX) (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999). Ha participat en diversos llibres col·lectius sobre antroponímia, el poblament, les estructures familiars i la servitud entre els segles X i XIII, i ha escrit articles i ressenyes en les revistes especialitzades Cahiers de Civilisation Médiévale, Médiévales, Revista d'Història Medieval, Studia Historica-Historia Medieval, Hispania i Revista española de Historia, entre altres.

Línies de recerca:

La família i el parentiu entre els segles X i XIII: les comunitats domèstiques, la transmissió hereditària, les aliances matrimonials i l'antroponímia en la pagesia i la noblesa del nord-est català; Les estructures del poblament, els masos i la seva relació amb les petites viles entre els segles XI i XIV a la Catalunya Vella; La servitud catalana: els orígens de la remença entre la pagesia catalana i el seu desenvolupament fins a principis del segle XI.

Informació extreta del web de la UdG

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)