Mas Soler

Vist: 2977

El 29 d'abril de 1202, Pere de Ninàs ven a Pere Ferrer una feixa de terra que havia comprat a Guerau de Soler, a la parròquia de Vidreres, al lloc dit Rosers, pel preu de 16 sous i amb la condició de prestar 3 diners de tornes al mas Soler. Paga 8 sous al senyor pel seu terç (1).

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 184, registre núm. 10153

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)