Mas Carbonell

Vist: 3179

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 136. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners, núm. 111

1373, gener, 10. Parròquia de Vallcanera

Venda de l'hostal de la Belladona de la parròquia de Vallcanera, amb totes les seves terres, feta per Bernat Carbonell, senyor útil i propietari del mas Carbonell de l'esmentada parròquia i la seva muller Cília al discret Bartomeu Torn, notari i ciutadà de Girona, tutor testamentari de Bartomeu, pubill, fill i hereu universal de Joan Guerau Torn, pel preu de 40 Iliures . Salvat el dret a la cambreria del monestir de Sant Pere de Galligants. A Bernat Carbonell li pertanyia en virtut de l'establiment fet a 11 de les calendes d'agost de 1277 per Guillem de Castellet, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, a favor de Tomàs Carbonell, de l'esmentada parròquia de Vallcanera, avantpassat de dit Bernat.

Escrivà: (...).

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)