Mas Clopers

Vist: 3142

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 687. En el dors hi diu «Capbreu de Sant Miquel»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de la parròquia de Sant Miquel de Cladells a favor de Berenguer de Farners, cavaller: Bonanat d'Illa devall, hereu i propietari del mas Illa devall; Ferrer d'Illa demont, hereu i propietari dels mas Illa demont; Bernat del Vilar, hereu i propietari del mas Vilar; Pere Valent del Vilar, hereu i propietari del mas Valent del Vilar, els qual es reconeixen homes propis i solius de dit senyor i que tenen els seus respectius masos sota el seu domini directe. També es confessen homes propis i solius Bartomeu de Canyamars i la seva esposa Guillema, de la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu Pere de Boix i la seva muller Elisenda reconeixen la masoveria de Quintans de la parròquia de Sant Miquel de Cladells. Guillem de Puig, hereu i propietari del mas de Puig de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; Francesc de Clopers hereu i propietari del mas Clopers i Ferrer de Corbera, hereu i propietari del mas de Corbera; reconeixen tenir peces de terra per l'esmentat senyor.

Escrivà: Berenguer de Carboxí.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 722. 4 pergamins cosits, en el dors hi diu «Capbreu de Sant Miquel de Cladells Nº 8»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars a favor del venerable Berenguer de Farners, cavaller, dels masos, bordes, masoveries, homes i dones de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarita de Vallors: Jaume Coronell, propietari del mas Coronell; Pere de Boix i la seva esposa Elisenda, pel seu mas Boix; Pere de Castellar i la seva esposa, pel mas Castellar; Donat de Sant Salvi i la seva esposa; Pere Mas pel mas sa Illa; Bonanant d'Illa devall, pel seu mas Illa; Arnau Cendrosa pel seu mas Cendrosa; Jaume de Celler, pel seu mas Celler. Ferrer d'Illa demont, pel seu mas Illa demont; Pere Valent del Vilar pel mas Valent del Vilar; Francesc de Clopers, pel mas Clopers; Arnau de Pins devall, pel mas Pins devall; Berenguer de Pins demont i la seva esposa Agnès, pel mas Pins demont. Guillem d'Iglésia pel mas Iglésia; Bernat de vilar, pel mas Vilar; Bernat de Puig Subirà, pel mas Puig Subirà. Maria vídua de Pere Riera; Pere de Viladecans, pel mas Viladecans de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, Andreu de Bellveí pel mas Bellveí, parròquia de Sant Iscle de Sauleda; Berenguer de (...) i Alamanda la seva esposa, pel mas (...), de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Jaume de Puig ses Penyes, pel mas Puig ses Penyes; Arnau de (...), pel mas (....) de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Ferrer de ses Penyes, pel mas Ses Penyes, de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Guillema, esposa del difunt Bernat de Ridecas, pel mas Ridecas de la parròquia de Santa Maria de Vallors; Sibi·la, filla del difunt Jaume Blanch, pel mas Blanch de la parròquia de Santa Maria de Vallors.

Escrivà: Berenguer de Carboxí, notari del castell de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)