Mas Iglesia

Vist: 3290

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Sant Miquel de Cladells, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, el mas Iglesia.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalrich.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric..

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm. 376

2 dels idus de gener de 1311 (12 de gener de 1312)

Reconeixement de la condició d'home propi fet per Berenguer, fill de Ramon Iglésies, difunt de la parròquia de Sant Miquel de Cladells, a favor de Berenguer de Farners, amb promesa de pagar de cens un parell de capons per Nadal.

Escrivà: Guillem Palahí, prevere i domer de Santa Coloma de Farners

2 pergamins cosits: 83x54, 63x54 cm. En el dors del document hi ha escrit "Capbreu de Sauleda i Sant Miquel".

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 689

1339, maig, 21

12 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de les parròquies de Sant Iscle de Sauleda. de Sant Miquel de Cladells i de Santa Margarida de Vallors a favor de Berenguer de Farners, cavaller : Pere de Viladecans, hereu i propietari del mas Viladecans de la parròquia e Sant Iscle de Sauleda; Ramon Barceló de Mas Esteve i la seva esposa Raimunda, hereus i propietaris del mas Barceló de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Berenguer Joan Pelegrí hereu i propietari del mas Joan Pelegrí de la parròquia de Santa Maria de Vallors; Arnau d'Illa devall, i la seva esposa Elisenda, hereu i propietari de la borda anomenada Pins devall de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; Guillem d'Iglésia, hereu i propietari el mas Iglésia de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; els quals es reconeixen per raó de dits masos homes propis i solius de l'esmentat senyor, a l'Igual que Maria, vídua de Pere Riera. Arnau de Cendrosa, hereu i propietari del mas Cendrosa de la parròquia de Sant Miquel de Cladells, reconeix tenir per dit senyor una peça de terra en dita parròquia.

Escrivà: Berenguer de Carboxí.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 722. 4 pergamins cosits, en el dors hi diu «Capbreu de Sant Miquel de Cladells Nº 8»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars a favor del venerable Berenguer de Farners, cavaller, dels masos, bordes, masoveries, homes i dones de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarita de Vallors: Jaume Coronell, propietari del mas Coronell; Pere de Boix i la seva esposa Elisenda, pel seu mas Boix; Pere de Castellar i la seva esposa, pel mas Castellar; Donat de Sant Salvi i la seva esposa; Pere Mas pel mas sa Illa; Bonanant d'Illa devall, pel seu mas Illa; Arnau Cendrosa pel seu mas Cendrosa; Jaume de Celler, pel seu mas Celler. Ferrer d'Illa demont, pel seu mas Illa demont; Pere Valent del Vilar pel mas Valent del Vilar; Francesc de Clopers, pel mas Clopers; Arnau de Pins devall, pel mas Pins devall; Berenguer de Pins demont i la seva esposa Agnès, pel mas Pins demont. Guillem d'Iglésia pel mas Iglésia; Bernat de vilar, pel mas Vilar; Bernat de Puig Subirà, pel mas Puig Subirà. Maria vídua de Pere Riera; Pere de Viladecans, pel mas Viladecans de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, Andreu de Bellveí pel mas Bellveí, parròquia de Sant Iscle de Sauleda; Berenguer de (...) i Alamanda la seva esposa, pel mas (...), de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Jaume de Puig ses Penyes, pel mas Puig ses Penyes; Arnau de (...), pel mas (....) de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Ferrer de ses Penyes, pel mas Ses Penyes, de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Guillema, esposa del difunt Bernat de Ridecas, pel mas Ridecas de la parròquia de Santa Maria de Vallors; Sibi·la, filla del difunt Jaume Blanch, pel mas Blanch de la parròquia de Santa Maria de Vallors.

Escrivà: Berenguer de Carboxí, notari del castell de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )