Masoveria de Quintans

Vist: 3092

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 687. En el dors hi diu «Capbreu de Sant Miquel»

1339, maig, 22

11 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de la parròquia de Sant Miquel de Cladells a favor de Berenguer de Farners, cavaller: Bonanat d'Illa devall, hereu i propietari del mas Illa devall; Ferrer d'Illa demont, hereu i propietari dels mas Illa demont; Bernat del Vilar, hereu i propietari del mas Vilar; Pere Valent del Vilar, hereu i propietari del mas Valent del Vilar, els qual es reconeixen homes propis i solius de dit senyor i que tenen els seus respectius masos sota el seu domini directe. També es confessen homes propis i solius Bartomeu de Canyamars i la seva esposa Guillema, de la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu Pere de Boix i la seva muller Elisenda reconeixen la masoveria de Quintans de la parròquia de Sant Miquel de Cladells. Guillem de Puig, hereu i propietari del mas de Puig de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; Francesc de Clopers hereu i propietari del mas Clopers i Ferrer de Corbera, hereu i propietari del mas de Corbera; reconeixen tenir peces de terra per l'esmentat senyor.

Escrivà: Berenguer de Carboxí.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )