Mas Turonell

Vist: 3035

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm. 381

2 de les calendes de juliol de 1314 (30 juny 11314).

Reconeixement de la condició d'home propi fet per Pere, fill de Berenguer de Turonell, de la parròquia de Sant Miquel de Cladells, a favor de Berenguer de Farners i als seus, amb prestació d'un cens de 2 sous per Nadal.

Escrivà: Guillem de Palahí, domer de Santa Coloma de Farners..

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )