Mas Badia

Vist: 3747

El mas de can Badia està situat al vessant meridional de la muntanya del Montestí. En el capbreu de 13211, consta com a mas Abbatia, habitat per Pere d'Abadia i el seu fill. En el capbreu de 1569, consta com a mansi Badia, tingut per Gaspar Badia, 100 vessanes (unes 22 ha.). En el seggle XVIII hi consen 14 quarteres (4,2 ha.). Actualment, té una superfície de terres d'unes 19 ha. En depen tota la part meridional del bosc de la muntanya del Montestí2.

A l'arxiu municipal de Banyoles es custodia un fons del Mas Badia de Sallent format per diversos pergamins en curs de regest3.

1 Vol.895 del fons de Monacals de l'ACA, que inclou les capbrevacions de diversos llocs que depenien del monestir de Sant Esteve de Banyoles, fetes entre els anys 1321 i 1339
2 El mas, el pagès i el senyor. Jordi de Bolòs. Ed.Curial 1995.
3 Arxiu municipal de Banyoles

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )