Mas Bac

Vist: 4251

El mas Bac és conegut també com a Bac de Davant o Bac d'Amunt. És d'orígen medieval i el seu primer senyor útil conegut és Ramon de Bac, del veïnat d'Artigues, de la directa senyoria del prior del monestir de Santa Maria de Riudaura, que consta com a garant d'un deute el 28 de febrer de 1354.

En un capbreu del mas Plana del 13 de setembre de 1548, el mas Bac consta com a agregat al mas Plana i estava derruït.

Informació extreta del llibre "Notes històriques dels masos i molins de Riudaura"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)