Mas Albareda

Vist: 4193

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C41, núm 324.
Girona, 12 de febrer de 1322
Entrada del mas Albareda sota domini Real. Pere de Barolesc, de Granollers [de Rocacorba], posa sota protecció de Guillem de Llasera, veguer de Girona, el seu mas Albareda de Sant Martí­ de Llémena que té i posseeix en lliure i franc alou. Per dita protecció pagarà cada any per Nadal 12 diners moneda barcelonesa de tern amb pacte que els pugui lluir i quitar amb 5 sous de dita moneda i que el mateix puguin fer els seus hereus i successors.
Escrivà: Bernat [Cabot], notari públic del Girona.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C505, núm 321.
15 de les calendes de setembre de 1337, (18 d'agost de 1337)
Establiment de nou del mas Albareda de la parròquia de Sant Martí­ de Llémena, fet per Pere de Barolesc, la seva muller Guillema, el seu fill Ramon i la muller d'aquest, Caterina, de la parròquia de Santa Maria de Granollers, a Bernat de Llobera i la seva muller Guillema, de Sant Martí­ de Llémana. L'establiment es reserva la senyoria directe, les entrades i eixides i els lluïsmes i foriscapis, i rep d'entrada 320 sous de tern i de cens anual. Els establerts queden obligats a pagar 60 sous (Per Sant Pere i Sant Feliu, per la Mare de Déu d'Agost i per Nadal: 10 en cada data) i altres pagaments, a més de que queden obligats a rebre censos d'altres pagesos. Per raó del mas, els establerts són homes propis i solius i queden obligats als mals usos de remença, intestia i eixorquia.
Escrivà: Bonanat Ballester, notari d'Amer.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 323.
1372, desembre, 6
Lloació i aprovació feta per Ramon Desmonell, capellà de la confraria de Sant Medir de Llorà per ell i els seus successors en benefici de dita confraria a favor d'Arnau de Barolesc demont (hereu del mas Barolesc demont de la parròquia de Santa Maria de Granollers de Rocacorba) i la seva esposa Bonanada, de la meitat d'una tasca dels esplets provinents d'una condomina de terra anomenada Desprat, de tinguda 6 jornals, que pels predecessors de dit Barolesc fou establerta a l’hereu del mas Albareda de Sant Martí­ de Llémena a directe domini de dita confraria. Definí­ a dit Barolesc de qualsevol foriscapi que pogués existir fins aleshores.
Escrivà: Ramon de Peralta, notari públic de Girona.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 322.
1382, gener 22
Lloació d'una venda d'una peça de terra situada en el lloc anomenat Boladeres (que havia estat de pertinences del mas Albareda de la parròquia de Sant Martí­ de Llémena) firmada per Arnau de Barolesc de mont i Bonanada la seva muller, a favor de Bartomeu (fill del difunt Miquel de Campllong) Aquesta peça de terra pertanyia a dit Bartomeu de Campllong per la venda que li havien fet Guillem de Sala damunt, la seva muller Guillema i el seu fill Joan, del mas Campdebec de la parròquia de Sant Esteve de Llémena. Aquest mas es tenia pels Barolesc a directa senyoria i feien de cens un parell de gallines per Nadal i tasca i mitja de tots els esplets.
Escrivà: Pere Colomer, notari del castell de Granollers.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 325.
1391, setembre, 25
Reconeixement de la condició de dona pròpia i sòlida fet per Margarida, muller de Pere Albàreda de la parròquia de Sant Martí­ de Llémena (filla de Ramon sa Sotera de la parròquia de Sant Andreu de Sobre-roca), a Berenguer de Barolesc de Granollers, per raó d'haver entrat en el mas Albareda de l’esmentada parròquia, prestant l’acostumat sagrament i homenatge.
Escrivà: Bernat Ruf, notari públic d'Amer.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)